சிறப்பு தொகுப்புகள்

Sunday, May 11, 2014

மாதவன் இளங்கோ கவிதைகள்

பேரமைதி                                                                    ------------------

மர்ம பாலம்                                                                     ------------------

அமைதிகளின் சத்தங்கள்..


                                                                      ------------------


என் இனிய சக இந்தியனே...                                                                    
                                                                      ------------------

(என்னைக்) கொல்ல நினைக்கும் எவனோ ஒருவனுக்கு..


                                                                      ------------------

அவை நிச்சயம் இருக்கும்!


                                                                      ------------------

வாலி..                                                                      ------------------

முன்னைப் பிறவியில்...(கவிதைக்கதை)                                                                      ------------------

உச்சத்தில் உழவு 
No comments:

Post a Comment