சிறப்பு தொகுப்புகள்

Sunday, June 12, 2016

ஈரம்

கடந்து போகும்
அத்தனை மேகங்களும்
பொழிவதில்லை
நீருடை மேகங்கள்
கூடிநின்று ஆர்ப்பரித்து
ஈரமீந்துவிட்டுப் போகின்றன
வறட்டு மேகங்கள்
வெறுத்து விலகிச்
சென்று விடுகின்றன
ஆயினும் அவைதம்
நிழலால் நிலத்தை
நனைத்துவிட்டே போகின்றன
நீர் மேகமோ நிழல் மேகமோ
நிலத்தின் ஈரம்
இரண்டுக்கும்தான்.

No comments:

Post a Comment